2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-01

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-02

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-03

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-04

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-05

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-06

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-07

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-08

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-09

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-10

2010-04-rychlostna-cesta-r1-so-224-klenbovy-priepust-11